กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
            การดำเนินการโดยคณะกรรมการนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน
teacher3